BIP

Odwiedziło nas:

Odsłon : 705524

LogowanieRekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 lutego 2014 16:09

OGŁOSZENIE

Od 1 marca do 30 marca 2018  roku  będzie odbywał się nabór dzieci do Samorządowego  Przedszkola w Przedborzu  na rok 2018/2019. Uprzejmie informujemy, że dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie mają prawo do edukacji przedszkolnej na mocy znowelizowanych przepisów  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35 i 64.)

Dzieci sześcioletnie (urodzone w2012r.) – mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej naszego przedszkola. Wypełnione deklaracje i wnioski składamy w przedszkolu.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

rozpocznie się dnia 01.03.2018 r., a zakończy 31.03.2018 r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 11/2018  r.z dnia 05.02.2018 r.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Składanie przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

19.02. 2018 r. do 28.02.2018 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2018 r.- 31.03.2018r.

08.05.2018 r.- 23.06.2018r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

03.04.2018r.- 07.04.2018r.

26.06.2018r.- 28.06.2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.04.2018r.

29.06.2018r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11.04.2018r.- 14.04.2018r.

29.06.2018r.- 30.06.2018r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18.04.2018r.

03.07.2018r.

Zasady rekrutacji

1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu  składają  deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Deklarację rodzice otrzymują od wychowawców grup 3, 4, 5 i 6 latków.  Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu w terminie  19. 02. 2018 r.. - 28. 02. 2018r. r.r.

2. Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola na wolne miejsca będzie odbywała się odbywała od  1 do 31  marca   2018 r.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, która są wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

Zgodnie z art. 20c  ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do publicznego przedszkola pierwszeństwo mają kandydaci zamieszkali na  obszarze Miasta i Gminy Przedbórz.

Zgodnie z art. 20c  ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :

3. W przypadku większej liczby dzieci, zamieszkujących gminę Przedbórz, niż ilość wolnych miejsc,  w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z ustawy:

1) wielodzietność rodziny kandydata- 1pkt

2)  niepełnosprawność kandydata- 1pkt

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1pkt

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1pkt

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1pkt

7) objęcie kandydata opieką zastępczą- 1 pkt

4. W wyniku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria  dodatkowe zostały zawarte w   Uchwale  Nr XXX/224/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu  rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina Przedbórz.

Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1)    obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwa rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym – 10 pkt;

2)    rodzic/opiekun prawny dziecka, samotnie wychowujący dziecko, pracuje zawodowo, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w trybie dziennym – 10 pkt;

3)    rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanego w tej samej miejscowości, w której działa przedszkole / oddział przedszkolny – 5 pkt;

4)    przedszkole/oddział przedszkolny znajduje się w tej samej miejscowości, w której pracuje rodzic/opiekun prawny dziecka – 5 pkt;

5)    rodzice dziecka zadeklarowali korzystanie przez dziecko z oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 1 godziny dziennie – 5 pkt

5. Dzieci do przedszkola  przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku spełnianych  wyżej wymienionych  kryteriów. Jeżeli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych rodzic/ opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ opiekuna prawnego z wnioskiem.

3. Rodzic/ opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Do wniosku dołącza się:

a) zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie uczelni o nauce, zaświadczenie z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej – wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy (decyzja) o podatku rolnym na dany rok

b) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

f) oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy miasta Przedbórz.

Informacje dodatkowe

1.Dyrektor przyjmuje dzieci do przedszkola w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca.

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

3. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Przedborza  mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Kliknij, aby pobrać deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej oraz oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Kliknij, aby pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok szkolny 2018/2019

Kliknij, aby pobrać oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zameldowaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Przedbórz oraz oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Poprawiony: piątek, 23 lutego 2018 20:15
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.